wersja do wydruku

Praxe v PI

Aktualne informacje na temat regulaminu praktyk w placówkach zagranicznych oraz niezbędne formularze znajdziecie Państwo na stronach MSZ
 
Informacji o praktykach w IP w Pradze udziela pani Beata Mocová,
E-mail: beata.mocova@instytutpolski.org. Podania o praktyki należy przesyłać pocztą na ręce dyrektora IP.
 


W ciągu ostatnich kilku lat napłynęło do nas wiele pytań dotyczących możliwości odbywania praktyk w IP w Pradze. Mamy nadzieję, że informacje, które znajdują się poniżej ułatwią kandydatom decyzję o podjęciu praktyk. Oprócz praktyk, możliwa jest także praca w charakterze wolontariuszy.
 
KRYTERIA PRZYJĘCIA
 
Na praktyki przyjmujemy studentów ostatnich lat
Z naszego doświadczenia wynika, że z praktyk najbardziej korzystają studenci, którzy właśnie kończą studia. Również oni najlepiej spełniają wymagania, jakie stawiamy. Kierunek studiów nie ma decydującego wpływu na przyjęcie aplikacji. Na praktyki zapraszamy przede wszystkim studentów, którzy chcieliby zapoznać się z działalnością IP, interesujących się promocją kultury polskiej za granicą, językiem czeskim, promocją języka polskiego, problematyką międzynarodową w zakresie stosunków polsko-czeskich i środkowoeuropejskich, albo specjalizują się w tych dziedzinach.
 
Znajomość języków obcych
Od praktykantów wymagana jest bardzo dobra znajomość języka polskiego oraz dobra znajomość języka czeskiego lub / i angielskiego, które niezbędne są do wykonywania codziennych obowiązków w IP w Pradze.
 
DOKUMENTY
 
List polecający z uczelni
List polecający jest jednym z najważniejszych dokumentów, które kandydat musi złożyć ubiegając się o praktykę. Najlepiej gdy jest to list rekomendacyjny wystawiony przez promotora lub opiekuna naukowego, w którym pojawi się informacja o przygotowywanej lub planowanej pracy magisterskiej studenta, jego działalności naukowej i dotychczasowych osiągnięciach.
 
List motywacyjny
List motywacyjny, napisany w języku polskim przedstawia osobowość kandydata, jego zainteresowania i osiągnięcia oraz pozwala ocenić, jak biegle kandydat posługuje się językiem ojczystym. W liście powinny zostać zawarte motywy ubiegania się o praktykę oraz związane z nią oczekiwania. Jest to również miejsce na sprecyzowanie swoich zainteresowań, w tym również z dziedzin działalności IP.
 
Zaświadczenie o ubezpieczeniu
IP nie ubezpiecza praktykantów. Każdy praktykant zobowiązany jest ubezpieczyć się we własnym zakresie i dołączyć zaświadczenie o ubezpieczeniu do składanych dokumentów aplikacyjnych.
 
Kserokopie dowodu osobistego (lub paszportu) oraz wypełnione formularze
Zgodnie z decyzją Ministerstwa Spraw Zagranicznych każdy praktykant zobowiązany jest złożyć w placówce dyplomatycznej, w której odbywa praktyki kserokopię dowodu osobistego lub paszportu oraz wypełniony formularz aplikacyjny, oświadczenie o niekaralności oraz oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem praktyki czy wolontariatu.
Szczegółowe informacje i wzory potrzebnych formularzy na: www.msz.gov.pl
 
REKRUTACJA
 
Pierwszym etapem rekrutacji jest złożenie wymaganych dokumentów, zgodnie z wytycznymi podanymi na stronie internetowej IP w Pradze. Osoby, których aplikacja została pozytywnie rozpatrzona zostają poinformowane o przejściu do drugiego etapu rekrutacji, którym jest nietypowa rozmowa kwalifikacyjna - często prowadzona korespondencyjnie emailem. Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana jest osobiście, jeżeli kandydat akurat przebywa w Pradze. Kandydaci mają okazję określić zagadnienia, które najbardziej ich interesują. W trakcie rozmowy omawiane są zadania, którymi praktykant będzie się zajmował podczas swojego stażu w IP.
 
Po zakończeniu całej procedury, osoby zakwalifikowane do odbycia praktyk zostają o tym poinformowane drogą emailową. Student, który nie został przyjęty na praktyki w preferowanym przez niego terminie może ponownie złożyć dokumenty.
Nie jesteśmy w stanie kontaktować się z każdą osobą, która aplikowała na praktyki -kontaktujemy się jedynie z osobami, które pomyślnie przeszły proces rekrutacji. Aplikacje są rozpatrywane w ciągu miesiąca od napływu dokumentów.
 
PRZEBIEG PRAKTYK
 
Czas odbywania praktyk
Czas odbywania praktyk jest ruchomy, ponieważ jest uzależniony od kalendarza wydarzeń kulturalnych, realizowanego zgodnie z planem programowym Instytutu, a także od godzin otwarcia biblioteki IP. Każdy przypadek jest indywidualnie rozpatrywany. Praktyki trwają 2-3 miesiące.
 
Praktyki w charakterze tłumacza lub nauczyciela jęz. polskiego
Oficjalne tłumaczenia powierzamy sprawdzonym tłumaczom, którzy współpracują z IP. Podobnie jest z kursami języka polskiego dla cudzoziemców – w IP prowadzą je doświadczeni nauczyciele. Zadaniem praktykantów jest zapoznanie się z działalnością IP, poszerzenie swej wiedzy na temat promocji kultury i języka polskiego za granicą. Na praktyki w IP przyjmowani są również studenci filologii i pedagogiki, jednakże praktyk w IP nie należy traktować jako praktyk tłumaczeniowych lub nauczycielskich. I chociaż istnieje w ramach stażu możliwość przekładania różnych rodzajów tekstów z języka czeskiego na polski, to studenci nie mają możliwości prowadzenia lekcji języka polskiego.
 

Informacji w sprawie praktyk udziela pani Beata Mocová,
E-mail: beata.mocova@instytutpolski.org. Podania o praktyki należy przesyłać pocztą na ręce dyrektora IP.